Chord Education Chart | Learn Online


TS Audio Lab Music Production Studio | tsaudiolab.com
 C Major Scale & Chord Chart 
Scale
C
 D
 E
 F
 G
 A
 B
 C
RH
1
2
3
1
2
3
4
5
LH
5
4
3
2
1
3
2
1
Chord
C M
G M
C M
F M
C M
F M
G M
C M
Relative Minor – A Minor
Chords – C M, G M, F M, A m, E m, D m

TS Audio Lab Music Production Studio | tsaudiolab.com
 C# Major Scale & Chord Chart 
Scale
C#
D#
 F
F#
G#
A#
 C
C#
RH
2
3
1
2
3
4
1
2
LH
3
2
1
4
3
2
1
3
Chord
C# M
G# M
C# M
F# M
C# M
F# M
G# M
C# M
Relative Minor – Bb Minor
Chords – C# M, F# M, G# M, Bb m, F m, Eb m


TS Audio Lab Music Production Studio | tsaudiolab.com
 D Major Scale & Chord Chart 
Scale
D
 E
F#
 G
 A
 B
C#
 D
RH
1
2
3
1
2
3
4
5
LH
5
4
3
2
1
3
2
1
Chord
D M
A M
D M
G M
D M
G M
A M
D M
Relative Minor – B Minor
Chords – D M, A M, G M, B m, F# m, E m


TS Audio Lab Music Production Studio | tsaudiolab.com
Eb Major Scale & Chord Chart 
Scale
Eb
 F
 G
G#
A#
 C
D
Eb
RH
3
1
2
3
4
1
2
3
LH
3
2
1
4
3
2
1
3
Chord
Eb M
Bb M
Eb M
F# M
Eb M
F# M
Bb M
Eb M
Relative Minor – Cm Minor
Chords – Eb M, Bb M, G# M, C m, G m, F m

You Can Learn Through TSAudioLab.Com Web....!!!!!!

Similar Views